برنامه کلاسی ترم بهار1396مراکز برادران

برنامه کلاسی ترم بهار

معرفی چهار قاری نوجوان به جامعه قرآنی

آقایان محمد نعمتی ، محمد مهدی توکلی ، ابوالفضل حاج غنی ، مهدی نگارستانی به عنوان چهار چهره قرآنی نوجوان که سطوح قرائت را در مجمع قاریان پشت سر گذاشته اند به عنوان قاری به جامعه قرآنی معرفی گردیدند .

برگزاری اختتامیه مرکز آموزش عالی

اولین گام هدایت نسل نوجوان و جوان در جامعه کنونی آموزش قرآن به آنهاست

 آزمون مجدد ترم زمستان

آزمون مجدد ترم زمستان

تعداد بازدید: 1104

آزمون مجدد

تقویم آموزشی ترم بهار 96

تقویم آموزشی ترم بهار 96

تعداد بازدید: 1183

تقویم آموزشی ترم بهار 96

برنامه آزمونهای میان ترم  زمستان 95 واحد برادران

برنامه آزمون میان ترم

امتیاز جوایز (ترم زمستان)

امتیاز جوایز (ترم زمستان)

تعداد بازدید: 1181

امتیاز جوایز

تقویم کلاسهای حفظ ترم زمستان 95

تقویم کلاسهای حفظ ترم زمستان 95

تقویم آموزشی ترم زمستان 95

تقویم آموزشی ترم زمستان 95

تعداد بازدید: 1356

تقویم آموزشی ترم زمستان

برنامه آزمونهای پایان ترم پاییز 95 واحد برادران

برنامه پایان ترم

برنامه آزمونهای میان ترم پاییز 95 مراکز خواهران

برنامه آزمونهای میان ترم

برنامه آزمونهای میان ترم پاییز 95 واحد برادران

برنامه میان ترم

دوره مکاتبه ای

دوره مکاتبه ای

تعداد بازدید: 1180

شرایط شرکت در آزمونهای مکاتبه ای مجمع قاریان