برنامه آزمونهای میان ترم بهار 95 واحد خواهران

برنامه آزمونهای میان ترم بهار 95 واحد خواهران

تاریخ درج: 1395/02/21 تعداد بازدید: 2190
برنامه میان ترم بهار
سطح روانخوانی 1
مراکز روز تاریخ ساعت
5 شنبه 95/02/25 15:00
14 شنبه 95/02/25 16:30
17 دوشنبه 95/02/27 15:00
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
12 شنبه 95/02/25 18:30
13 شنبه 95/02/25 18:30
16 شنبه 95/02/25 18:30
18 چهارشنبه 95/02/15 17:00
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
4 یکشنبه 95/02/26 15:30
5 چهارشنبه 95/02/22 15:00
8 چهارشنبه 95/02/22 18:00
10 چهارشنبه 95/02/22 15:00
12 شنبه 95/02/25 18:00
13 چهارشنبه 95/02/22 17:30
13 چهارشنبه 95/02/22 18:30
14 شنبه 95/02/25 14:30
15 چهارشنبه 95/02/22 16:00
16 شنبه 95/02/25 17:00
17 پنجشنبه 95/02/23 17:00
18 شنبه 95/02/25 15:45
جوپار شنبه 95/02/25 16:00
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
5 چهارشنبه 95/02/22 15:00
10 شنبه 95/02/25 16:30
12 شنبه 95/02/25 18:45
13 چهارشنبه 95/02/22 18:00
13 چهارشنبه 95/02/22 16:30
14 چهارشنبه 95/02/22 15:30
15 شنبه 95/02/25 16:30
16 دوشنبه 95/02/27 15:30
18 شنبه 95/02/25 15:30
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت