برنامه آزمونهای پایان ترم بهار 95  برادران

برنامه آزمونهای پایان ترم بهار 95 برادران

تاریخ درج: 1395/03/13 تعداد بازدید: 1814
برنامه پایان ترم مراکز برادران
سطح : روخوانی
مرکز روز تاریخ  ساعت
3 چهارشنبه 95/03/26 15:45
4 شنبه 95/03/29 19:30
14 شنبه 95/03/29 17:30
17 چهارشنبه 95/03/26 16:45
18 یکشنبه 95/03/30 16:00
سطح : روانخوانی 1
17 چهارشنبه 95/03/26 16:30
4 چهارشنبه 95/03/26 18:15
3 چهارشنبه 95/03/26 18:00
18 پنج شنبه 95/03/27 16:00
15 پنج شنبه 95/03/27 16:00
13 پنج شنبه 95/03/27 17:15
5 پنج شنبه 95/03/27 18:15
5 پنج شنبه 95/03/27 18:15
14 شنبه 95/03/29 18:00
14 شنبه 95/03/29 18:00
سطح  : روانخوانی 2
3 شنبه 95/03/29 17:00
5 یکشنبه 95/03/30 17:30
10 پنج شنبه 95/03/27 17:00
14 چهارشنبه 95/03/26 19:00
15 یکشنبه 95/03/30 16:00
16 پنج شنبه 95/03/27 16:00
17 شنبه 95/03/29 16:30
18 پنج شنبه 95/03/27 16:00
سطح : روانخوانی 3
4 چهارشنبه 95/03/26 18:00
10 پنج شنبه 95/03/27 18:00
18 پنج شنبه 95/03/27 16:30
14 شنبه 95/03/29 17:45
17 شنبه 95/03/29 16:30
16 یکشنبه 95/03/30 16:00
5 یکشنبه 95/03/30 17:30
13 یکشنبه 95/03/30 16:15
15 یکشنبه 95/03/30 16:00
سطح : ترتیل 1
3 چهارشنبه 95/03/26 18:30
17 چهارشنبه 95/03/26 16:45
4 چهارشنبه 95/03/26 18:15
14 شنبه 95/03/29 17:30
10 شنبه 95/03/29 19:00
18 یکشنبه 95/03/30 17:45
5 یکشنبه 95/03/30 15:30
16 یکشنبه 95/03/30 16:00
15 یکشنبه 95/03/30 18:15
سطح : ترتیل 2
14 چهارشنبه 95/03/26 18:00
13 پنج شنبه 95/03/27 18:30
15 پنج شنبه 95/03/27 17:30
4 شنبه 95/03/29 19:30
17 شنبه 95/03/29 18:30
10 یکشنبه 95/03/30 18:30
18 یکشنبه 95/03/30 17:15
5 یکشنبه 95/03/30 16:00
16 دوشنبه 95/03/31 17:30
3 دوشنبه 95/03/31 17:00
سطح: تجوید 1
16 یکشنبه 95/03/30 16:00
18 پنج شنبه 95/03/27 17:30
13 یکشنبه 95/03/30 18:30
5 پنج شنبه 95/03/27 18:00
10 چهارشنبه 95/03/26 18:00
14 شنبه 95/03/29 19:00
سطح : تجوید 2
5 پنج شنبه 95/03/27 15:30
10 پنج شنبه 95/03/27 16:30
18 پنج شنبه 95/03/27 18:00
10 شنبه 95/03/29 18:00
4 شنبه 95/03/29 19:45
15 یکشنبه 95/03/30 15:30
16 یکشنبه 95/03/30 17:30
16 یکشنبه 95/03/30 18:30