تقویم آموزشی ترم پاییز1396

تقویم آموزشی ترم پاییز1396

تاریخ درج: 1396/06/25 تعداد بازدید: 1667

شروع ترم  اول مهر ماه 1396 

میان ترم 96/08/03 الی 96/08/09

پایان ترم 96/09/11 الی 96/09/16

آزمون مجدد 96/09/18