تقویم آموزشی ترم زمستان96

تقویم آموزشی ترم زمستان96

تاریخ درج: 1396/10/16 تعداد بازدید: 1174

تقویم آموزش عمومی ترم زمستان 96 

شروع ترم : 96/10/2

آزمونهای میان ترم : 4الی 10 بهمن ماه 

آزمونهای پایان ترم : 12 الی 17 اسفندماه

شروع ترم بهار : 19  اسفند 96

تقویم آموزش حفظ ترم زمستان 96 

شروع ترم : 5 دیماه 

میان ترم : 1 الی 5 بهمن ماه

پایان ترم : 25 الی 30 بهمن 

شروع ترم بهار : 2 اسفند