برنامه آزمونهای پایان ترم بهار 95 خواهران

برنامه آزمونهای پایان ترم بهار 95 خواهران

تاریخ درج: 1395/03/19 تعداد بازدید: 2313
برنامه پایان ترم بهار 95
سطح رو خوانی
مراکز روز تاریخ ساعت
3 یکشنبه 95/03/30 16:30
13 شنبه 95/03/29 18:30
14 چهارشنبه 95/03/26 15:30
16 چهارشنبه 95/03/26 15:30
جوپار پنجشنبه 95/03/27 17:30
سطح روانخوانی 1
مراکز روز تاریخ ساعت
5 چهارشنبه 95/03/26 16:30
14 چهارشنبه 95/03/26 15:00
17 پنجشنبه 95/03/27 18:30
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
12 چهارشنبه 95/03/26 16:30
13 شنبه 95/03/29 18:00
16 چهارشنبه 95/03/26 17:15
18 چهارشنبه 95/03/26 17:00
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
4 پنجشنبه 95/03/27 9صبح
5 چهارشنبه 95/03/26 15:00
8 چهارشنبه 95/03/26 17:00
10 چهارشنبه 95/03/26 16:00
12 شنبه 95/03/29 18:00
13 شنبه 95/03/29 18:00
14 چهارشنبه 95/03/26 14:30
15 شنبه 95/03/29 16:00
16 چهارشنبه 95/03/26 18:00
17 پنجشنبه 95/03/27 18:30
18 شنبه 95/03/29 15:45
جوپار چهارشنبه 95/03/26 16:00
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
5 چهارشنبه 95/03/26 15:00
10 شنبه 95/03/29 16:15
12 شنبه 95/03/29 18:45
13 چهارشنبه 95/03/26 18:00
13 چهارشنبه 95/03/26 16:30
14 چهارشنبه 95/03/26 15:30
15 شنبه 95/03/29 16:30
16 دوشنبه 95/03/24 15:30
18 شنبه 95/03/29 15:30
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
5 چهارشنبه 95/03/26 15:00
15 چهارشنبه 95/03/26 17:00
8 چهارشنبه 95/03/26 16:00
13 چهارشنبه 95/03/26 18:00
کل قرآن
مراکز روز تاریخ ساعت
8 چهارشنبه 95/03/26 16:00
10 شنبه 95/03/29  
12 چهارشنبه 95/03/26 17:00
13 چهارشنبه 95/03/26 18:00
14 چهارشنبه 95/03/26 14:30
15 چهارشنبه 95/03/26