شماره کارت بانکی مجمع قاریان و حافظان

شماره کارت بانکی مجمع قاریان و حافظان

تاریخ درج: 1396/02/30 تعداد بازدید: 1270

شماره کارت مجمع قاریان و حافظان جهت واریز شهریه و کمکهای مردمی 

6037-6919-8000-7652

بانک صادرات

شماره حسابهای مجمع 

0100545883003 بانک صادرات

0102161112000 بانک ملی