تقویم آموزشی -معاونت حفظ - ترم تابستان

تقویم آموزشی -معاونت حفظ - ترم تابستان

تاریخ درج: 1395/04/24 تعداد بازدید: 1537

حفظ بزرگسال

شروع ترم : 95/4/22

میان ترم : 95/5/14

پایان ترم : 95/5/25

آزمون کتبی 1 الی 7 شهریور 

حفظ دبستان و زیر دبستان 

شروع ترم : 95/4/9

میان ترم : 5 الی 11 مرداد

پایان ترم : 9 الی 15 شهریور