برنامه آزمونهای میان ترم تابستان 95

برنامه آزمونهای میان ترم تابستان 95

تاریخ درج: 1395/05/03 تعداد بازدید: 2021
برنامه میان ترم تابستان 95
سطح روانخوانی مقدماتی
مراکز روز تاریخ ساعت
3 یکشنبه 95/05/10 09:00
15 یکشنبه 95/05/10 18:00
5 چهارشنبه 95/05/13 10:30
14 چهارشنبه 95/05/13 16:30
18 پنجشنبه 95/05/14 16:30
5 پنجشنبه 95/05/14 17:45
13 پنجشنبه 95/05/14 19:15
16 پنجشنبه 95/05/14 17:00
16 شنبه 95/05/16 10:15
4 شنبه 95/05/16 16:30
17 شنبه 95/05/16 19:00
سطح روانخوانی پیشرفته
مراکز روز تاریخ ساعت
3 یکشنبه 95/05/10 09:45
15 یکشنبه 95/05/10 (دوکلاس)16:00
14 چهارشنبه 95/05/13 16:30
14 پنجشنبه 95/05/14 10:30
10 پنجشنبه 95/05/14 15:45
18 پنجشنبه 95/05/14 16:30
5 پنجشنبه 95/05/14 17:45
13 پنجشنبه 95/05/14 19:15
16 شنبه 95/05/16 10:15
4 شنبه 95/05/16 16:30
17 شنبه 95/05/16 19:00
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
3 پنجشنبه 95/05/14 11:30
10 یکشنبه 95/05/10 16:00
15 پنجشنبه 95/05/14 15:45
16 پنجشنبه 95/05/14 17:00
17 شنبه 95/05/16 18:30
استعدادهای درخشان پنجشنبه 95/05/14 16:30
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
13 یکشنبه 95/05/10 16:00
10 یکشنبه 95/05/10 18:00
14 چهارشنبه 95/05/13 16:30
5 چهارشنبه 95/05/13 10:30
10 چهارشنبه 95/05/13 08:30
3 چهارشنبه 95/05/13 18:00
15 پنجشنبه 95/05/14 17:00
16 پنجشنبه 95/05/14 15:00
16 پنجشنبه 95/05/14 16:30
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
10 یکشنبه 95/05/10 16:00
18 یکشنبه 95/05/10 18:00
13 یکشنبه 95/05/10 17:00
16 یکشنبه 95/05/10 18:30
5 چهارشنبه 95/05/13 09:00
17 یکشنبه 95/05/17 09:00
4 پنجشنبه 95/05/14 09:00
5 پنجشنبه 95/05/14 15:30
15 پنجشنبه 95/05/14 17:30
10 شنبه 95/05/16 10:45
16 شنبه 95/05/16 10:00
14 شنبه 95/05/16 18:00
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
10 شنبه 95/05/16 08:30
4 شنبه 95/05/16 18:00
17 پنجشنبه 95/05/14 09:00
3 پنجشنبه 95/05/14 10:30
5 پنجشنبه 95/05/14 17:00
14 پنجشنبه 95/05/14 18:00
5 چهارشنبه 95/05/13 08:30
15 یکشنبه 95/05/10 17:00
16 یکشنبه 95/05/10 18:30
استعدادهای درخشان یکشنبه 95/05/10 16:00
13 یکشنبه 95/05/17 17:15
18 یکشنبه 95/05/17 18:15
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
14 شنبه 95/05/16 18:00
13 یکشنبه 95/05/10 17:30
17 پنجشنبه 95/05/14 10:15
5 شنبه 95/05/16 09:15
10 پنجشنبه 95/05/14 18:00
15 پنجشنبه 95/05/14 17:00
3 چهارشنبه 95/05/13 18:30
4 چهارشنبه 95/05/13 17:45
16 یکشنبه 95/05/10 16:30
18 یکشنبه 95/05/10 18:15
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
16 یکشنبه 95/05/10 15:00
15 یکشنبه 95/05/10 18:15
5 چهارشنبه 95/05/13 08:00
10 چهارشنبه 95/05/13 11:00
14 چهارشنبه 95/05/13 18:30
10 پنجشنبه 95/05/14 17:00
18 پنجشنبه 95/05/14 18:30