آزمونهای میان ترم  تابستان 95 واحد خواهران

آزمونهای میان ترم تابستان 95 واحد خواهران

تاریخ درج: 1395/05/05 تعداد بازدید: 1754
برنامه میان ترم تابستان 95 مراکز خواهران
سطح روانخوانی 
مراکز روز تاریخ ساعت
15 چهارشنبه 95/05/13 18:30
14 یکشنبه 95/05/10 16:15
14 یکشنبه 95/05/10 17:30
5 شنبه 95/05/16 15:00
5 شنبه 95/05/16 16:30
8 شنبه 95/05/16 18:00
16 یکشنبه 95/05/17 10:15
17 چهارشنبه 95/05/13 16:00
18 چهارشنبه 95/05/13 17:00
13 شنبه 95/05/16 18:00
13 شنبه 95/05/16 19:00
3 دوشنبه 95/05/11 15:00
جوپار پنج شنبه 95/05/14  
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
3 چهارشنبه 95/05/13 16:30
4 سه شنبه 95/05/12 18:30
جوپار پنج شنبه 95/05/14 -
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
13 چهارشنبه 95/05/13 16:00
13 چهارشنبه 95/05/13 17:00
18 چهارشنبه 95/05/13 18:15
12 چهارشنبه 95/05/13 10:00
14 پنج شنبه 95/05/14 18:00
5 چهارشنبه 95/05/13 17:00
16 چهارشنبه 95/05/13 15:30
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
13 یکشنبه 95/05/10 8صبح(سه کلاس)
3 دوشنبه 95/05/11 15:00
16 چهارشنبه 95/05/13 17:00
4 سه شنبه 95/05/12 17:15
17 چهارشنبه 95/05/13 15:45
18 دوشنبه 95/05/11 17:00
14 یکشنبه 95/05/10 16:00
15 دوشنبه 95/05/11 16:30
12 سه شنبه 95/05/12 17:00
8 چهارشنبه 95/05/13 15:30
10 چهارشنبه 95/05/13 18:00
جوپار پنج شنبه 95/05/14 08:00
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
14 چهارشنبه 95/05/13 09:00
8 شنبه 95/05/16 18:30
5 شنبه 95/05/16 15:30
16 چهارشنبه 95/05/13 16:30(دوکلاس)
18 چهارشنبه 95/05/13 17:00
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
14 پنج شنبه 95/05/14 16:00
8 چهارشنبه 95/05/13 18:00
16 شنبه 95/05/16 16:00
13 پنج شنبه 95/05/14 08:30
13 پنجشنبه 95/05/14 10:00
5 شنبه 95/05/16 08:30
15 شنبه 95/05/16 17:15
10 چهارشنبه 95/05/13 17:45
جوپار شنبه 95/05/16 16:00
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
13 یکشنبه 95/05/17 09:00
10 شنبه 95/05/16 17:00
15 شنبه 95/05/16 18:30
14 چهارشنبه 95/05/13 18:30
12 یکشنبه 95/05/17 16:00
8 چهارشنبه 95/05/13 15:30
5 چهارشنبه 95/05/13 15:30
17 شنبه 95/05/16 16:30
16 چهارشنبه 95/05/13 16:00