برنامه آزمونهای پایان ترم تابستان 95(مراکز خواهران)

برنامه آزمونهای پایان ترم تابستان 95(مراکز خواهران)

تاریخ درج: 1395/05/27 تعداد بازدید: 1832
برنامه پایان ترم تابستان 95(مراکز خواهران)
    سطح  روخوانی
مراکز روز  تاریخ ساعت
14 پنجشنبه 95/06/11 16:00
13 شنبه 95/06/13 8:30صبح
15 شنبه 95/06/13 17:00
10 شنبه 95/06/13 18:00
8 شنبه 95/06/13 17:00
12 یکشنبه 95/06/14 9:00صبح
4 یکشنبه 95/06/14 17:00
5 دوشنبه 95/06/15 16:00
جوپار سه شنبه 95/06/16 9:00صبح
16 چهارشنبه 95/06/17 9:00صبح
3 چهارشنبه 95/06/17 15:30
17 چهارشنبه 95/06/17 17:00
18 چهارشنبه 95/06/17 15:30
سطح روانخوانی 
مراکز روز تاریخ ساعت
برگزاری آزمون پایان ترم برعهده مربی کلاس است
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
3 شنبه 95/06/13 16:30
4 سه شنبه 95/06/16 18:30
جوپار پنجشنبه 95/06/11 9:00صبح
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
13 شنبه 95/06/13 9صبح
13 شنبه 95/06/13 10صبح
18 شنبه 95/06/13 18:15
12 شنبه 95/06/13 10صبح
14 پنجشنبه 95/06/11 18:00
16 شنبه 95/06/13 15:30
5 شنبه 95/06/13 17:00
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
12 پنجشنبه 95/06/11 10صبح
4 سه شنبه 95/06/16 17:15
جوپار پنجشنبه 95/06/11 8صبح
14 پنجشنبه 95/06/11 16:00
8 شنبه 95/06/13 15:30
15 دوشنبه 95/06/15 16:00
10 چهارشنبه 95/06/17 17:00
5 دوشنبه 95/06/15 16:00
16 شنبه 95/06/13 17:00
13 یکشنبه 95/06/14 8صبح
3 دوشنبه 95/06/15 16:00
17 چهارشنبه 95/06/17 16:00
18 چهارشنبه 95/06/17 18:00
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
14 چهارشنبه 95/06/17 9صبح
8 شنبه 95/06/13 18:30
5 شنبه 95/06/13 17:30
16 شنبه 95/06/13 16:00
16 شنبه 95/06/13 17:00
18 شنبه 95/06/13 17:00
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
14 پنجشنبه 95/06/11 16:15
8 شنبه 95/06/13 18:00
16 شنبه 95/06/13 15:00
10 شنبه 95/06/13 16:00
13 سه شنبه 9506/16 08:30صبح
15 چهارشنبه 95/06/17 17:15
جوپار دوشنبه 95/06/15 16:00
5 چهارشنبه 95/06/17 8:00صبح
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
13 یکشنبه 95/06/14 10:30
10 شنبه 95/06/13 18:30
15 شنبه 95/06/13 15:45
14 یکشنبه 95/06/14 17:00
12 سه شنبه 95/06/16 18:00
8 شنبه 95/06/13 15:30
5 چهارشنبه 95/06/17 17:00
16 چهارشنبه 95/06/17 18:30
18 شنبه 95/06/13 17:00
سطح  کل قرآن
مراکز روز تاریخ ساعت
13 یکشنبه 95/06/14 10:30
10 شنبه 95/06/13 18:30
15 شنبه 95/06/13 16:00
14 یکشنبه 95/06/14 17:00
12 دوشنبه 95/06/15 18:00
8 شنبه 95/06/13 15:30
5 چهارشنبه 95/06/17 17:00
15 چهارشنبه 95/06/17 17:30
18 شنبه 95/06/13 17:00
16 شنبه 95/06/17 17:30

دانلود

برنامه پایان ترم تابستان95خواهران.xlsx