برنامه پایان ترم تابستان 95(مراکز برادران)

برنامه پایان ترم تابستان 95(مراکز برادران)

تاریخ درج: 1395/05/30 تعداد بازدید: 2074
برنامه پایان ترم تابستان 95(مراکز برادران)
    سطح  روخوانی
مراکز روز  تاریخ ساعت
3 یکشنبه 95/06/14 8:00صبح
3 یکشنبه 95/06/14 8:30صبح
3 یکشنبه 95/06/14 9:30صبح
4 شنبه 95/06/13 16:30
4 پنجشنبه 95/06/18 9:00صبح
5 یکشنبه 95/06/14 17:00
5 یکشنبه 95/06/14 17:00
5 شنبه 95/06/13 08:15
5 شنبه 95/06/13 9:00صبح
10 چهارشنبه 95/06/17 8:30صبح
10 چهارشنبه 95/06/17 10:00صبح
10 چهارشنبه 95/06/17 10:00صبح
10 پنجشنبه 95/06/18 16:00
13 یکشنبه 95/06/14 16:00
14 پنجشنبه 95/06/18 10:30صبح
14 پنجشنبه 95/06/18 10:30صبح
14 چهارشنبه 95/06/17 16:30
16 شنبه 95/06/13 9:00صبح
16 شنبه 95/06/13 9:00صبح
16 پنجشنبه 95/06/18 16:30
17 یکشنبه 95/06/14 9:00صبح
17 شنبه 95/06/13 18:30
18 یکشنبه 95/06/14 16:30
18 یکشنبه 95/06/14 16:30
15 پنجشنبه 95/06/18 15:45
15 پنجشنبه 95/06/18 18:15
سطح روانخوانی 
مراکز روز تاریخ ساعت
برگزاری آزمون پایان ترم برعهده مربی کلاس است
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
3 یکشنبه 95/06/14 10:30صبح
5 یکشنبه 95/06/14 ساعت کلاس
10 یکشنبه 95/06/14 16
10 چهارشنبه 95/06/17 16:00
14 پنجشنبه 95/06/18 16:30
15 یکشنبه 95/06/14 15:45
16 پنجشنبه 95/06/18 17:00
17 شنبه 95/06/13 ساعت کلاس
18 یکشنبه 95/06/14 ساعت کلاس
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
       
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
10 شنبه 95/06/13 10:45صبح
16 شنبه 95/06/13 10:00صبح
14 شنبه 95/06/13 18:00
10 یکشنبه 95/06/14 16:00
18 یکشنبه 95/06/14 18:00
13 یکشنبه 95/06/14 17:00
16 یکشنبه 95/06/14 18:30
5 چهارشنبه 95/06/17 9:00صبح
17 پنجشنبه 95/06/18 9:00صبح
4 پنجشنبه 95/06/18 10:00صبح
5 پنجشنبه 95/06/18 15:30
15 پنجشنبه 95/06/18 17:30
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
5 شنبه 95/06/13 8:30صبح
14 شنبه 95/06/13 18:00
استعدادهای درخشان یکشنبه 95/06/14 16:00
15 یکشنبه 95/06/14 17:00
10 چهارشنبه 95/06/17 8:30صبح
16 چهارشنبه 95/06/17 10:30صبح
4 چهارشنبه 95/06/17 18:00
17 پنجشنبه 95/06/18 9:00صبح
3 پنجشنبه 95/06/18 10:00صبح
13 پنجشنبه 95/06/18 17:00
18 پنجشنبه 95/06/18 18:00
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
17 پنجشنبه 95/06/18 10:15
15 پنجشنبه 95/06/18 17:00
10 پنجشنبه 95/06/18 18:00
18 پنجشنبه 95/06/18 18:15
4 چهارشنبه 9506/17 17:45
3 چهارشنبه 95/06/17 16:30
16 یکشنبه 95/06/14 16:45
13 یکشنبه 95/06/14 17:30
5 شنبه 95/06/13 9:15صبح
14 شنبه 95/06/13 18:00
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
15 یکشنبه 95/06/14 18:15
16 پنجشنبه 95/06/18 15:00
10 پنجشنبه 95/06/18 17:00
18 پنجشنبه 95/06/18 18:30
5 چهارشنبه 95/06/17 8:00صبح
10 چهارشنبه 95/06/17 10:30صبح
14 چهارشنبه 95/06/17 18:30

دانلود

برنامه پایان ترم تابستان95برادران.xlsx