برنامه کلاسی ترم پاییز 95مراکز برادران

برنامه کلاسی ترم پاییز 95مراکز برادران

تاریخ درج: 1395/06/15 تعداد بازدید: 1814
مرکز روز ساعت سطح
3 شنبه - چهارشنبه 17:30الی18:45 روخوانی-روانخوانی مقدماتی  - روانخوانی پیشرفته
شنبه - چهارشنبه 18:45الی20 روانخوانی 2 جدید - روانخوانی 3
یکشنبه -پنج شنبه 17:30الی18:45  ترتیل 1 -تجوید1
یکشنبه -پنج شنبه 18:45الی20 تجوید2
4 شنبه - چهارشنبه 18الی19:15 روانخوانی مقدماتی  -روانخوانی 1-روانخوانی2جدید
شنبه - چهارشنبه 19:15الی 20:30  ترتیل 2 -تجوید1 - تجوید2
یکشنبه - پنج شنبه 18الی19:15 روخوانی (در صورت رسیدن به حد نصاب)
5 یکشنبه -پنج شنبه 16الی17:15 روخوانی-روانخوانی مقدماتی-روانخوانی پیشرفته-روانخوانی2
روانخوانی 2 جدید - روانخوانی 3
یکشنبه -پنج شنبه 17:30الی18:45 ترتیل 1-ترتیل2- تجوید1-تجوید2
10 یکشنبه -پنج شنبه 16الی17:15 روخوانی-روانخوانی مقدماتی-روانخوانی پیشرفته-روانخوانی2
یکشنبه -پنج شنبه 17:30الی18:45 روانخوانی3 -ترتیل 1-ترتیل2
شنبه - چهارشنبه 18الی 19:15  تجوید1 - تجوید2
13 یکشنبه - سه شنبه 16:45الی18 روانخوانی مقدماتی-روانخوانی پیشرفته-روانخوانی2-روانخوانی3
یکشنبه - سه شنبه 18:15الی19:30 ترتیل 1-ترتیل2- تجوید1-تجوید2
14 شنبه - چهارشنبه 17:15الی18:30 روانخوانی مقدماتی-روانخوانی پیشرفته-روانخوانی2-روانخوانی3
شنبه - چهارشنبه 18:30الی19:45 ترتیل 1-ترتیل2- تجوید1-تجوید2
15 یکشنبه -پنج شنبه 15الی16:15 تجوید2
یکشنبه -پنج شنبه 16:30الی17:45 روخوانی-روانخوانی مقدماتی-روانخوانی پیشرفته-روانخوانی2
یکشنبه -پنج شنبه 18الی 19:15 روانخوانی3-ترتیل 1-ترتیل2- تجوید1
16 یکشنبه -پنج شنبه 16الی17:15 روخوانی-روانخوانی مقدماتی-روانخوانی2-روانخوانی3-تجوید1
یکشنبه -پنج شنبه 17:30الی18:45  روانخوانی1-ترتیل1-ترتیل 2 -تجوید2
17 شنبه - چهارشنبه 16الی17:15 روخوانی
شنبه - چهارشنبه 17:30الی18:45 روانخوانی مقدماتی-روانخوانی پیشرفته-روانخوانی2-روانخوانی3
شنبه - چهارشنبه 19الی20:15 ترتیل 1-ترتیل2- تجوید1-تجوید2
18 یکشنبه -پنج شنبه 16الی17:15 روخوانی-روانخوانی مقدماتی-روانخوانی1-روانخوانی2-ترتیل2
یکشنبه -پنج شنبه 17:45الی19  روانخوانی3 جدید-ترتیل1-تجوید1 -تجوید2

دانلود

برنامه کلاسی ترم پاییز مراکزبرادران.xlsx