برنامه کلاسی ترم پاییز 95مراکزخواهران

برنامه کلاسی ترم پاییز 95مراکزخواهران

تاریخ درج: 1395/06/15 تعداد بازدید: 1802
مرکز روز ساعت سطح
3 یکشنبه (عصر) 14:30الی15:45 روانخوانی مقدماتی  -  روانخوانی 3
 پنج شنبه (صبح) 8:30الی9:45 روانخوانی پیشرفته - ترتیل 2
4 یکشنبه - پنج شنبه 15:15الی16:30 روانخوانی مقدماتی  -  ترتیل 2
یکشنبه - پنج شنبه 16:30الی 17:45 روانخوانی 3
5 شنبه - چهارشنبه 14:30الی15:45 روانخوانی 2 - ترتیل1 - ترتیل2 - کل قرآن
شنبه - چهارشنبه 15:45الی17 روانخوانی مقدماتی - روانخوانی پیشرفته- تجوید1
8 شنبه - چهارشنبه 14:30الی16 کل قرآن - تجوید 1
شنبه - چهارشنبه 16الی17:15 روانخوانی مقدماتی - روانخوانی پیشرفته
شنبه - چهارشنبه 17:15الی18:30 رو خوانی - ترتیل 2
10 شنبه - چهارشنبه 16الی17:15 روانخوانی مقدماتی-ترتیل2-کل قرآن-روانخوانی پیشرفته
12 شنبه - چهارشنبه 15الی16:15 روانخوانی مقدماتی - ترتیل 2
شنبه - چهارشنبه 16:15الی17:30 ترتیل1- کل قرآن
13 شنبه - چهارشنبه 15الی16:15 ترتیل 1-ترتیل2- تجوید2
شنبه - چهارشنبه 16:30الی17:45 روانخوانی مقدماتی-ترتیل2-کل قرآن
شنبه - چهارشنبه 18الی 19:15 روانخوانی مقدماتی - روانخوانی پیشرفته - ترتیل 1
14 یکشنبه - پنج شنبه 14:30الی15:45 روانخوانی پیشرفته -روانخوانی 3-ترتیل2 - تجوید1-کل قرآن
یکشنبه - پنج شنبه 15:45الی17 روخوانی -روانخوانی مقدماتی - روانخوانی2-ترتیل2-تجوید2
15 شنبه - چهارشنبه 15الی16:15 روخوانی-روانخوانی مقدماتی-روانخوانی پیشرفته-ترتیل2-تجوید2
16 شنبه - چهارشنبه 14:45الی16 روانخوانی مقدماتی - روانخوانی پیشرفته - ترتیل 1-کل قرآن
شنبه - چهارشنبه 16الی17:15  ترتیل 2 -تجوید2
عصردوشنبه -صبح پنج شنبه روخوانی -تجوید 1
17 یکشنبه - پنج شنبه 16الی17:15 روانخوانی مقدماتی-روانخوانی2جدید-ترتیل2-کل قرآن
18 شنبه - چهارشنبه 15الی16:15 روانخوانی مقدماتی - ترتیل1-ترتیل2-تجوید1
شنبه - چهارشنبه 16:30الی17:45  روانخوانی پیشرفته - کل قرآن
جوپار یکشنبه - چهارشنبه 15:45الی17 رو خوانی - روانخوانی مقدماتی
یکشنبه - چهارشنبه 17:15الی18:30 روانخوانی پیشرفته - ترتیل 2 -روانخوانی 3

دانلود

برنامه کلاسی ترم پاییز مراکزخواهران.xlsx