برنامه آزمونهای میان ترم پاییز 95 واحد برادران

برنامه آزمونهای میان ترم پاییز 95 واحد برادران

تاریخ درج: 1395/08/01 تعداد بازدید: 1775
برنامه میان ترم پاییز 95(مراکز برادران)
سطح روانخوانی 
مراکز روز تاریخ ساعت
 آزمون میان ترم در بازه زمانی توسط مربی برگزار میگردد
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
5 پنجشنبه 95/08/13 16:00
10 یکشنبه 95/08/09 16:00
13 سه شنبه 95/08/11 16:15
14 چهارشنبه 95/08/12 17:30
15 پنجشنبه 95/08/13 16:45
16 یکشنبه 95/08/09 16:00
17 چهارشنبه 95/08/12 16:00
18 یکشنبه 95/08/09 17:30
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
14 شنبه 95/08/08 17:15
13 یکشنبه 95/08/09 16:15
10 یکشنبه 95/08/09 16:00
15 یکشنبه 95/08/09 18:00
5 پنجشنبه 95/08/13 9صبح
16 پنجشنبه 95/08/13 16:00
17      
18      
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
18 یکشنبه 95/08/09 16:00
5 یکشنبه 95/08/09 17:45
15 پنجشنبه 95/08/13 18:00
16 یکشنبه 95/08/09 18:00
14 شنبه 95/08/08 18:30
10 چهارشنبه 95/08/12 17:00
17 چهارشنبه 95/08/12 18:45
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
14 شنبه 95/08/08 18:30
5 یکشنبه 95/08/09 16:00
15 یکشنبه 95/08/09 18:15
13 سه شنبه 95/08/11 16:30
17 چهارشنبه 95/08/12 17:45
10 چهارشنبه 95/08/12 18:30
4 پنجشنبه 95/08/13 11:30
18 پنجشنبه 95/08/13 16:00
16 پنجشنبه 95/08/13 17:30
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
14 شنبه 95/08/08 19:00
13 سه شنبه 95/08/11 18:00
5 پنجشنبه 95/08/13 17:30
15 پنجشنبه 95/08/13 16:45
10 شنبه 95/08/08 18:15
18 پنجشنبه 95/08/13 17:30
3 چهارشنبه 95/08/12 17:15
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
4 شنبه 95/08/08 19:15
15 یکشنبه 95/08/09 15:30
14 چهارشنبه 95/08/12 19:15
10 پنجشنبه 95/08/13 16:00
5 پنجشنبه 95/08/13 17:30

دانلود

برنامه میان ترم پاییز95 برادران.xlsx