برنامه آزمونهای میان ترم پاییز 95 مراکز خواهران

برنامه آزمونهای میان ترم پاییز 95 مراکز خواهران

تاریخ درج: 1395/08/04 تعداد بازدید: 1764
برنامه میان ترم پاییز 95(مراکز خواهران)
سطح روانخوانی 
مراکز روز تاریخ ساعت
 آزمون میان ترم در بازه زمانی مشخص شده،توسط مربی برگزار میگردد
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
5 شنبه 95/08/08 15:00
17 سه شنبه 95/08/11 15:00
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
4 سه شنبه 95/08/11 16:30
16 چهارشنبه 95/08/12 17:30
13 چهارشنبه 95/08/12 17:00
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
8 چهارشنبه 95/08/12 17:15
13 چهارشنبه 95/08/12 16:30
5 چهارشنبه 95/08/12 16:00
14 چهارشنبه 95/08/12 15:30
18 دوشنبه  95/08/10 16:30
جوپار پنجشنبه 95/08/13 8صبح
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
10 چهارشنبه 95/08/12 16:45
16 شنبه 95/08/08 16:15
4 پنجشنبه 95/08/13 10:30
14 دوشنبه 95/08/10 15:00
15 چهارشنبه 95/08/12 15:00
13 چهارشنبه 95/08/12 18:00
18 شنبه 95/08/08 15:00
5 چهارشنبه 95/08/12 15:00
8 چهارشنبه 95/08/12 17:15
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
5 شنبه 95/08/08 16:00
16 پنجشنبه 95/08/13 15:00
8 چهارشنبه 95/08/12 14:45
18 چهارشنبه 95/08/12 16:15
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
13 یکشنبه 95/08/12 16:30
14 یکشنبه 95/08/12 16:00
8 شنبه 95/08/08 14:45
5 شنبه 95/08/08 16:00

دانلود

برنامه میان ترم پاییز95خواهران.xlsx