برنامه آزمونهای پایان ترم پاییز 95 واحد برادران

برنامه آزمونهای پایان ترم پاییز 95 واحد برادران

تاریخ درج: 1395/09/18 تعداد بازدید: 2279
برنامه پایان ترم پاییز 95(مراکز برادران)
   
 
    سطح  روخوانی
مراکز روز  تاریخ ساعت
15 پنجشنبه 95/09/18 16:45
17 شنبه 95/09/20 16:00
14 شنبه 95/09/20 17:30
16 یکشنبه 95/09/21 17:30
روانخوانی مقدماتی
مراکز روز تاریخ ساعت
18 پنجشنبه 95/09/18 18:00
10 شنبه 95/09/20 18:15
4 شنبه 95/09/20 18:00
14 شنبه 95/09/20 17:15
16 یکشنبه 95/09/21 15:00
3 سه شنبه 95/09/23 17:30
9 سه شنبه 95/09/23 17:00
ماهان سه شنبه 95/09/23 16:00
17 شنبه 95/09/20 16:00
15 چهارشنبه 95/09/24 16:45
5 چهارشنبه 95/09/24 17:45
13 دوشنبه 95/09/22 16:15
استعدادها پنجشنبه 95/09/18 16:30
سطح روانخوانی 1 (پیشرفته)
مراکز روز تاریخ ساعت
18 پنجشنبه 95/09/18 15:30
4 شنبه 95/09/20 19:30
14 شنبه 95/09/20 17:15
16 شنبه 95/09/20 16:00
3 چهارشنبه 95/09/24 17:30
9 چهارشنبه 95/09/24 17:00
ماهان چهارشنبه 95/09/24 16:00
15 پنجشنبه 95/09/25 15:30
5 پنجشنبه 95/09/25 17:45
استعدادها پنجشنبه 95/09/18 16:30
       
       
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
16 پنجشنبه 95/09/18 16:00
10 یکشنبه 95/09/21 16:00
15 یکشنبه 95/09/21 16:00
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
10 شنبه 95/09/20 18:00
17 شنبه 95/09/20 18:00
15 یکشنبه 95/09/21 18:00
14 چهارشنبه 95/09/17 18:30
18 پنجشنبه 95/09/18 16:00
16 پنجشنبه 95/09/18 18:00
5 پنجشنبه 95/09/18 17:45
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
14 چهارشنبه 95/09/17 18:30
5 پنجشنبه 95/09/18 16:00
15 پنجشنبه 95/09/18 18:15
17 شنبه 95/09/20 17:45
10 شنبه 95/09/20 18:30
13 یکشنبه 95/09/21 16:00
8 یکشنبه 95/09/21 16:30
16 یکشنبه 95/09/21 18:15
4 چهارشنبه 95/09/24 18:00
ماهان جمعه 95/09/26 18:00
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
10 چهارشنبه 95/09/17 18:15
14 چهارشنبه 95/09/18 18:30
16 پنجشنبه 95/09/18 15:30
15 پنجشنبه 95/09/18 16:45
5 پنجشنبه 95/09/18 17:30
18 پنجشنبه 95/09/18 18:00
3 شنبه 95/09/20 17:15
13 سه شنبه 95/09/23 18:00
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
14 چهارشنبه 95/09/17 19:15
15 پنجشنبه 95/09/18 15:30
5 پنجشنبه 95/09/18 17:00
4 شنبه 95/09/20 19:15
10 یکشنبه 95/09/21 16:00
16 یکشنبه 95/09/21 18:00

دانلود

برنامه پایان ترم پاییز95برادران.xlsx