تقویم کلاسهای حفظ ترم زمستان 95

تقویم کلاسهای حفظ ترم زمستان 95

تاریخ درج: 1395/09/25 تعداد بازدید: 1623

بزرگسال:
شروع : 95/9/28

میان ترم 95/11/7

پایان ترم 95/12/15

کتبی. 11/26 الی 95/12/2
---------------------------------------------------

دبستان

شروع 95/10/5

میان ترم 11/2 الی 95/11/7

پایان ترم 12/5 الی 95/12/11