آزمون مجدد ترم زمستان

آزمون مجدد ترم زمستان

تاریخ درج: 1395/11/18 تعداد بازدید: 2179

اطلاعیه 

آزمون مجدد ترم زمستان صرفاً در تاریخ 13 اسفند و با تشخیص ممتحن انجام خواهد پذیرفت . 

معاونت آموزش عمومی