برنامه آزمونهای میان ترم بهار 95 واحد برادران

برنامه آزمونهای میان ترم بهار 95 واحد برادران

تاریخ درج: 1395/02/21 تعداد بازدید: 2393
برنامه میان ترم بهار
سطح روانخوانی 1
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
3 یکشنبه 95/02/26 17:00
5 پنج شنبه 95/02/23 17:30
10 پنج شنبه 95/02/23 17:00
14 چهارشنبه 95/02/22 19:00
15 پنج شنبه 95/02/23 16:00
16 یکشنبه 95/02/26 16:00
17 شنبه 95/02/25 16:30
18 یکشنبه 95/02/26 16:00
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
3 چهارشنبه 95/02/22 18:15
4 چهارشنبه 95/02/22 18:15
5 پنج شنبه 95/02/23 15:30
10 چهارشنبه 95/02/29 18:30
14 شنبه 95/02/25 17:45
15 یکشنبه 95/02/26 17:00
15 پنج شنبه 95/02/30 17:30
16 پنج شنبه 95/02/23 17:30
17 چهارشنبه 95/02/29 17:15
18 پنج شنبه 95/02/23 17:30
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
4 شنبه 95/02/25 18:00
5 یکشنبه 95/02/26 15:45
10 یکشنبه 95/02/26 18:15
13 پنج شنبه 95/02/23 18:15
14 چهارشنبه 95/02/22 18:00
15 پنج شنبه 95/02/23 17:00
16 دوشنبه 95/02/27 17:30
17 شنبه 95/02/25 18:00
18 یکشنبه 95/02/26 17:00
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
5 یکشنبه 95/02/26 16:00
10 چهارشنبه 995/02/22 18:00
13 پنج شنبه 95/02/23 18:30
14 شنبه 95/02/25 19:00
15 یکشنبه 95/02/26 17:30
16 پنج شنبه 95/02/23 16:00
18 پنج شنبه 95/02/23 17:30
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
4 شنبه 95/02/25 19:45
5 پنج شنبه 95/02/23 15:00
10 شنبه 95/02/25 18:00
10 یکشنبه 95/02/26 16:30
15 پنج شنبه 95/02/23 16:00
16 پنج شنبه 95/02/23 18:00
18 یکشنبه 95/02/26 18:00