برنامه کلاسی ترم بهار1396مراکز برادران

برنامه کلاسی ترم بهار1396مراکز برادران

تاریخ درج: 1395/12/11 تعداد بازدید: 1456
مرکز روز ساعت سطح
3 شنبه - چهارشنبه 17:30الی18:45 روانخوانی2 - روانخوانی3 - ترتیل2 - تجوید1
4 شنبه - چهارشنبه 18الی 19:15 روخوانی - روانخوانی2 - ترتیل1
شنبه - چهارشنبه 19:15 روانخوانی3-تجوید 1 - تجوید2
5 یکشنبه - پنج شنبه 16الی17.15 روان خوانی مقدماتی-روان خوانی1-روانخوانی2-تجوید1-ترتیل2 
یکشنبه - پنج شنبه 17.30الی18.45 روخوانی - روانخوانی3 - تجوید2
9      
     
10 شنبه - چهارشنبه 18الی 19:15 ترتیل1 - ترتیل 2 - تجوید1
یکشنبه - پنج شنبه 16الی17:15 روان خوانی مقدماتی -روانخوانی1 - روانخوانی2 - روانخوانی3
 تجوید2- ترتیل2
13      
     
14      
     
     
15 یکشنبه - پنج شنبه 15:30الی16:45  روانخوانی1 - تجوید2
یکشنبه - پنج شنبه 16:45االی18 روان خوانی مقدماتی -روخوانی - روانخوانی2 - تجوید1
یکشنبه - پنج شنبه 18الی 19:15 روانخوانی3 - ترتیل1 - ترتیل2
16 یکشنبه - پنج شنبه 16الی17:30 روخوانی -روانخوانی مقدماتی-روانخوانی1-روانخوانی2-ترتیل1 
یکشنبه - پنج شنبه 17:30الی18:45  ترتیل 2 -تجوید 1 - تجوید2
17      
     
18      
     
     

دانلود

برنامه کلاسی ترم بهار96 برادران.xlsx