برنامه کلاسی ترم بهار1396مراکزخواهران

برنامه کلاسی ترم بهار1396مراکزخواهران

تاریخ درج: 1395/12/11 تعداد بازدید: 1540
مرکز روز ساعت سطح
3      
     
     
     
4      
     
5 شنبه - چهارشنبه 15:45 روانخوانی 2 جدید - روانخوانی 3-تجوید1-تجوید2-ترتیل 1
شنبه - چهارشنبه 16:15 روانخوانی مقدماتی -کل قرآن
8      
10 شنبه - چهارشنبه 16:15الی17:30 روانخوانی 2- تجوید2
13 شنبه - چهارشنبه 15الی16:15 تجویدد 2 - کل قرآن
شنبه - چهارشنبه 16:15الی17:30 روانخوانی2-روانخوانی3-تجوید1
شنبه - چهارشنبه 16:30 ترتیل 1در صورت تشکیل شدن
14 یکشنبه -پنج شنبه 15:45 روانخوانی مقدماتی -کل قرآن
یکشنبه -پنج شنبه 16:15 روانخوانی 1-روانخوانی2-روانخوانی3-تجوید 1
15 شنبه - چهارشنبه 15الی16:15 روخوانی-روانخوانی1-روانخوانی3(ترتیل1درصورت تشکیل شدن)
شنبه - چهارشنبه 16:30الی17:45 روانخوانی 2
16      
     
17 عصریکشنبه  16:30الی17:45  روانخوانی2-ترتیل1-کل قرآن
صبح پنجشنبه 9الی10:15  روانخوانی2-ترتیل1-کل قرآن
18 شنبه - چهارشنبه 15الی16:15 کل قرآن - روخوانی
شنبه - چهارشنبه 16:15الی17:30 تجوید1 -تجوید2
شنبه - چهارشنبه 17الی18:15 روانخوانی 2
جوپار شنبه - چهارشنبه 15:45 روانخوانی مقدماتی-روانخوانی2-روانخوانی3