برنامه میان ترم بهار 1396 (واحد برادران)

برنامه میان ترم بهار 1396 (واحد برادران)

تاریخ درج: 1396/02/02 تعداد بازدید: 1916
برنامه میان ترم بهار 96(مراکز برادران)
سطح روانخوانی یک 
مراکز روز تاریخ ساعت
14 شنبه 96/02/09 17:30
17 یکشنبه 96/02/10 17:00
18 یکشنبه 96/02/10 16:30
10 پنجشنبه 96/02/14 16:00
5 پنجشنبه 96/02/14 16:45
15 پنجشنبه 96/02/14 15:45
16 پنجشنبه 96/02/14 16:00
 
سطح روانخوانی مقدماتی
مراکز روز تاریخ ساعت
17 یکشنبه 96/02/10 17:00
5 یکشنبه 96/02/10 16:00
16 یکشنبه 96/02/10 16:00
18 پنجشنبه 96/02/14 18:00
 
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
3 پنجشنبه 96/02/14 ساعت کلاس
4 شنبه 96/02/09 ساعت کلاس
5 پنجشنبه 96/02/14 ساعت کلاس
9 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
10 پنجشنبه 96/02/14 ساعت کلاس
13 یکشنبه 96/02/10 ساعت کلاس
14 شنبه 96/02/09 ساعت کلاس
15 پنجشنبه 96/02/14 ساعت کلاس
16 یکشنبه 96/02/10 ساعت کلاس
17 شنبه 96/02/09 ساعت کلاس
18 یکشنبه 96/02/10 ساعت کلاس
 
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
10 یکشنبه 96/02/10 17:30
13 یکشنبه 96/02/10 16:15
15 یکشنبه 96/02/10 17:00
5 پنجشنبه 96/02/14 16:00
18 پنجشنبه 96/02/14 15:30
4 چهارشنبه 96/02/13 19:30
3 چهارشنبه 96/02/13 17:30
14 چهارشنبه 96/02/13 17:15
ماهان چهارشنبه 96/02/13 17:30
 
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
14 یکشنبه 96/02/09 16:45
4 یکشنبه 96/02/09 16:00
15 دوشنبه 96/02/10 15:15
17 دوشنبه 96/02/10 16:45
16 دوشنبه 96/02/10 17:00
10 چهارشنبه 96/02/13 18:15
5 پنجشنبه 96/02/14 16:00
18 پنجشنبه 96/02/14 18:00
 
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
3 شنبه 96/02/09 15:00
14 شنبه 96/02/09 17:15
14 شنبه 96/02/09 18:30
13 یکشنبه 96/02/10 16:15
18 یکشنبه 96/02/10 18:00(هردوکلاس)
17 چهارشنبه 96/02/13 18:15
5 پنجشنبه 96/02/14 16:00
16 پنجشنبه 96/02/14 17:30
15 پنجشنبه 96/02/14 18:15
10 پنجشنبه 96/02/14 17:30(هردوکلاس)
 
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
3 شنبه 96/02/09 18:00
14 شنبه 96/02/09 18:30
15 یکشنبه 96/02/10 15:45
5 یکشنبه 96/02/10 17:30
10 چهارشنبه 96/02/13 18:00
4 چهارشنبه 96/02/13 19:15
16 پنجشنبه 96/02/14 17:00
18 پنجشنبه 96/02/14 18:15
 
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
3 شنبه 96/02/09 18:00
14 شنبه 96/02/09 19:00
15 یکشنبه 96/02/10 15:45
16 یکشنبه 96/02/10 17:30
10 چهارشنبه 96/02/13 18:15
5 پنجشنبه 96/02/14 17:00
18 پنجشنبه 96/02/14 18:30

دانلود

برنامه میان ترم بهار 96(برادران.xlsx