برنامه میان ترم بهار 1396 (واحد خواهران)

برنامه میان ترم بهار 1396 (واحد خواهران)

تاریخ درج: 1396/02/03 تعداد بازدید: 1258
برنامه میان ترم بهار 96(مراکز خواهران )
سطح روانخوانی مقدماتی
مراکز روز  تاریخ ساعت
14 چهارشنبه 96/02/13 14:30
13 شنبه  96/02/09 16:30
3 چهارشنبه 96/02/13 14:45
16 شنبه  96/02/15 15:00
5 شنبه  96/02/09 17:30
ماهان یکشنبه 96/02/14 17:30
 
سطح روانخوانی 1
مراکز روز تاریخ ساعت
14 چهارشنبه 96/02/13 16:00
13 شنبه  96/02/09 16:30
15 شنبه  96/02/09 15:00
8 شنبه  96/02/09 16:00
16 چهارشنبه 96/02/13 16:00
جوپار چهارشنبه 96/02/13 15:00
ماهان پنجشنبه 96/02/14 17:30
 
سطح روانخوانی 2
مراکز روز  تاریخ  ساعت
5 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
14 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
15 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
13 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
8 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
10 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
3     ساعت کلاس
4 پنجشنبه 96/02/14 ساعت کلاس
17 پنجشنبه 96/02/14 ساعت کلاس
جوپار چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
18 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
ماهان      
 
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
14 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
15 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
13 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
3 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
8 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
16 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
5 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
جوپار چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
ماهان سه شنبه 96/02/12 ساعت کلاس
16 دوشنبه 96/02/11 ساعت کلاس
 
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
5 چهارشنبه 96/02/13 16:00
16 پنجشنبه 96/02/14 9:45-صبح
17 پنجشنبه 96/02/14 8:30-صبح
18 چهارشنبه 96/02/13 17:30
13 چهارشنبه 96/02/13 ساعت کلاس
 
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
16 چهارشنبه 96/02/13 17:30
4 پنجشنبه 96/02/14 10:15
8 چهارشنبه 96/02/13 15:00
 
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
18 شنبه  96/02/09 15:30
16 چهارشنبه 96/02/13 17:30
14 سه شنبه  96/02/12 16:00
13 چهارشنبه 96/02/13 17:00
5 شنبه  96/02/09 16:00
 
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
18 چهارشنبه 96/02/13 16:30
13 شنبه 96/02/09 16:00
10 شنبه 96/02/09 17:00
4 یکشنبه 96/02/10 15:30
8 چهارشنبه 96/02/13 14:30
16 چهارشنبه 96/02/13 16:15
5 شنبه 96/02/09 16:00
16 چهارشنبه 96/02/13  
 

دانلود

برنامه میان ترم بهار 96(واحد خواهران).xlsx