تقویم  آموزشی ترم تابستان 1396

تقویم آموزشی ترم تابستان 1396

تاریخ درج: 1396/02/09 تعداد بازدید: 1398

شروع ترم

 24 خرداد ماه

میان ترم 

1396/04/24 الی 1396/05/01

پایان ترم

1396/06/04 الی 1396/06/11