آزمون  پایان  ترم بهار 96 ( برادران )

آزمون پایان ترم بهار 96 ( برادران )

تاریخ درج: 1396/02/30 تعداد بازدید: 1265
برنامه پایان ترم بهار 96
سطح روخوانی
مراکز روز تاریخ ساعت
4 چهارشنبه 96/3/17 18
15 پنج شنبه 96/3/18 17
16 یکشنبه 96/3/21 16
18 یکشنبه 96/3/21 18
ماهان شنبه 96/3/13 17
سطح روانخوانی مقدماتی
5 پنج شنبه 96/3/18 17.15
9 شنبه 96/3/20 17.30
14 شنبه 96/3/13 16.15
16 پنج شنبه 96/3/18 16
17 پنج شنبه 96/3/18 17.30
18 پنج شنبه 96/3/18 16
ماهان شنبه 96/3/20 16.15
سطح روانخوانی پیشرفته
5 پنج شنبه 96/3/18 17.15
10 پنج شنبه 96/3/18 16.30
14 شنبه 96/3/13 17.15
15 یکشنبه 96/3/21 16.45
16 پنج شنبه 96/3/18 15.45
17 پنج شنبه 96/3/18 17
18 پنج شنبه 96/3/18 16
ماهان شنبه 96/3/20 18
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
3 پنج شنبه 96/3/18 ساعت برگزاری کلاس
4 شنبه 96/3/13 ساعت برگزاری کلاس
5 پنج شنبه 96/3/18 ساعت برگزاری کلاس
9 شنبه 96/3/13 ساعت برگزاری کلاس
10 پنج شنبه 96/3/18 ساعت برگزاری کلاس
13 پنج شنبه 96/3/18 ساعت برگزاری کلاس
14 چهارشنبه 96/3/17 ساعت برگزاری کلاس
15 پنج شنبه 96/3/18 ساعت برگزاری کلاس
16 پنج شنبه 96/3/18 ساعت برگزاری کلاس
17 چهارشنبه 96/3/17 ساعت برگزاری کلاس
18 پنج شنبه 96/3/18 ساعت برگزاری کلاس
ماهان چهارشنبه 96/3/17 ساعت برگزاری کلاس
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
3 چهار شنبه 96/3/17 ساعت برگزاری کلاس
4 چهار شنبه 96/3/17 ساعت برگزاری کلاس
5 یکشنبه 96/3/14 ساعت برگزاری کلاس
10 پنج شنبه  96/3/18 ساعت برگزاری کلاس
13 پنج شنبه  96/3/18 ساعت برگزاری کلاس
14 چهار شنبه 96/3/17 ساعت برگزاری کلاس
15 پنج شنبه  96/3/18 ساعت برگزاری کلاس
18 یکشنبه 96/3/14 ساعت برگزاری کلاس
ماهان چهار شنبه 96/3/17 ساعت برگزاری کلاس
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
4 شنبه 96/3/13 18.15
5 پنج شنبه 96/3/18 16
10 چهارشنبه 96/3/17 18.15
13 یکشنبه 96/3/21 17
14 شنبه 96/3/13 17.15
15 یکشنبه 96/3/21 15.45
16 یکشنبه 96/3/21 17
17 یکشنبه 96/3/21 17
18 پنج شنبه 96/3/18 18
ماهان شنبه 96/3/20 16
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
3 شنبه  96/3/20 15
5 پنجشنبه  96/3/18 16
10 پنجشنبه  96/3/18 18
10 پنجشنبه  96/3/18 18
13 پنجشنبه  96/3/18 16.15
14 چهارشنبه  96/3/17 17.15
14 چهارشنبه  96/3/17 18.30
15 یکشنبه  96/3/21 17
16 پنجشنبه  96/3/18 17.30
17 شنبه 20 96/3/20 18.15
18 یکشنبه  96/3/21 18
18 یکشنبه  96/3/21 18
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
3 شنبه 96/3/20 18
4 چهارشنبه 96/3/17 19
5 یکشنبه 96/3/21 16.45
10 چهارشنبه 96/3/17 18
14 شنبه 96/3/20 18.45
15 یکشنبه 96/3/21 15.45
16 یکشنبه 96/3/21 17.30
18 یکشنبه 96/3/21 18.30
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
3 چهارشنبه 96/3/17 18
5 یکشنبه 96/3/21 17.30
10 شنبه 96/3/20 18.15
14 چهارشنبه 96/3/17 19
15 پنج شنبه 96/3/18 15.45
16 پنج شنبه 96/3/19 17.30
18 یکشنبه 96/3/21 18.30

دانلود

پایان ترم بهار 96.xlsx