برنامه پایان ترم بهار 96 واحد خواهران

برنامه پایان ترم بهار 96 واحد خواهران

تاریخ درج: 1396/03/06 تعداد بازدید: 1678
برنامه پایان ترم بهار 96(مراکز خواهران )
سطح رو خوانی
مراکز روز تاریخ ساعت
14 شنبه  96/03/13 14:30
15 شنبه  96/03/13 15:30
ماهان سه شنبه 96/03/16 15:00
16 پنجشنبه 96/03/18 10:30
سطح روانخوانی مقدماتی
مراکز روز  تاریخ ساعت
14 چهارشنبه 96/03/17 14:30
13 چهارشنبه 96/03/17 16:30
3 چهارشنبه 96/03/17 14:45
16 پنجشنبه 96/03/18 15:00
5 چهارشنبه 96/03/17 17:30
جوپار شنبه  96/03/20 15:00
ماهان یکشنبه 96/03/21 17:30
 
سطح روانخوانی 1
مراکز روز تاریخ ساعت
14 چهارشنبه 96/03/17 16:00
13 چهارشنبه 96/03/17 16:30
15 شنبه 96/03/13 15:00
8 چهارشنبه 96/03/17 16:00
16 چهارشنبه 96/03/17 16:00
ماهان یکشنبه 96/03/21 17:30
 
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
5 شنبه 96/03/20 ساعت کلاس
14 شنبه 96/03/20 ساعت کلاس
15 شنبه 96/03/20 ساعت کلاس
13 شنبه 96/03/20 ساعت کلاس
13 شنبه 96/03/20 ساعت کلاس
8 شنبه 96/03/20 ساعت کلاس
10 شنبه 96/03/20 ساعت کلاس
3      
4 یکشنبه 96/03/21 ساعت کلاس
17 یکشنبه 96/03/21 ساعت کلاس
جوپار شنبه 96/03/20 ساعت کلاس
18 شنبه 96/03/20 ساعت کلاس
ماهان      
 
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
14 شنبه 96/03/13 ساعت کلاس
13 شنبه 96/03/13 ساعت کلاس
15 شنبه 96/03/13 ساعت کلاس
3 شنبه 96/03/13 ساعت کلاس
8 شنبه 96/03/13 ساعت کلاس
16 شنبه 96/03/13 ساعت کلاس
16 پنجشنبه 96/03/18 ساعت کلاس
5 شنبه 96/03/13 ساعت کلاس
جوپار شنبه 96/03/13 ساعت کلاس
ماهان سه شنبه 96/03/16 ساعت کلاس
 
سطح ترتیل 1
 
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
16 چهارشنبه 96/03/17 17:30
4 پنجشنبه 96/03/18 10:15
8 چهارشنبه 96/03/17 15:00
 
تجوید 1
مراکز  روز تاریخ  ساعت
18 شنبه 96/03/13 15:30
16 شنبه 96/03/13 15:30
14 چهارشنبه 96/03/17 16:00
13 شنبه  96/03/13 17:00
5 چهارشنبه 96/03/17 16:00
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
17 چهارشنبه 96/03/16 17:00
18 شنبه 96/03/17 15:00
13 شنبه 96/03/13 15:00
8 یکشنبه 96/03/13 16:00
16 چهارشنبه 96/03/13 15:00
14 چهارشنبه 96/03/17 14:30
5 شنبه 96/03/17 17:30

دانلود

برنامه پایان ترم بهار 96واحد خواهران.xlsx