برنامه میان ترم تابستان 1396واحد برادران

برنامه میان ترم تابستان 1396واحد برادران

تاریخ درج: 1396/04/21 تعداد بازدید: 830
برنامه میان ترم تابستان 96(مراکز برادران)
سطح روانخوانی یک 
مراکز روز تاریخ ساعت
14 چهارشنبه 96/04/28 17:30
10 شنبه 96/04/24 17:30
5 یکشنبه 96/04/25 16:00
16 یکشنبه 96/04/25 18:00
16 یکشنبه 96/04/25 16:00
18 یکشنبه 96/05/01 17:00
15 یکشنبه 96/05/01 18:30
ماهان چهارشنبه 96/04/28 17:30
17 شنبه 96/04/24 17:00
 
سطح روانخوانی مقدماتی
مراکز روز تاریخ ساعت
14 چهارشنبه 96/04/28 17:30
13 شنبه 96/04/24 18:00
4 شنبه 96/04/24 19:00
10 شنبه 96/04/24 16:00
16 یکشنبه 96/04/25 16:00
5 یکشنبه 96/04/25 17:30
18 یکشنبه 96/05/01 17:00
15 یکشنبه 96/05/01 17:15
9 شنبه 96/04/31 17:30
ماهان چهارشنبه 96/04/28 16:30
17 شنبه 96/04/24 17:00
 
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
3 چهارشنبه 96/04/28 ساعت کلاس
5 یکشنبه 96/05/01 ساعت کلاس
10 یکشنبه 96/04/25 ساعت کلاس
14 شنبه 96/04/31 ساعت کلاس
15 یکشنبه 96/04/25 ساعت کلاس
16 یکشنبه 96/04/25 ساعت کلاس
17 شنبه 96/04/31 ساعت کلاس
18 یکشنبه 96/05/01 ساعت کلاس
 
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
3 شنبه 96/05/31 ساعت کلاس
5 یکشنبه 96/04/25 ساعت کلاس
14 شنبه 96/04/24 ساعت کلاس
13 شنبه 96/04/24 ساعت کلاس
ماهان شنبه 96/04/24 ساعت کلاس
استعدادهای جوان یکشنبه 96/04/25 ساعت کلاس
4 شنبه 96/05/31 ساعت کلاس
16 یکشنبه 96/04/25 ساعت کلاس
17 شنبه 96/05/31 ساعت کلاس
18 یکشنبه 96/04/25 ساعت کلاس
15 یکشنبه 96/04/25 ساعت کلاس
9 شنبه 96/05/31 ساعت کلاس
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
14 شنبه 96/04/24 18:45
14 شنبه 96/04/24 10:15
4 شنبه 96/04/24 17:00
16 یکشنبه 96/04/25 16:00
18 یکشنبه 96/04/25 18:30
3 چهارشنبه 96/04/28 18:00
10 چهارشنبه 96/04/28 10:00
15 چهارشنبه 96/04/28 17:00
17 چهارشنبه 96/04/28 18:30
5 یکشنبه 96/05/01 16:00
10 یکشنبه 96/05/01 17:45
 
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
       
 
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
5 یکشنبه 96/04/25 17:30
10 یکشنبه 96/04/25 18:30
3 شنبه 96/04/31 17:45
14 شنبه 96/04/31 18:45
15 یکشنبه 96/05/01 15:45
18 یکشنبه 96/05/01 16:45
16 یکشنبه 96/05/01 17:45
 
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
15 یکشنبه 96/04/25 15:45
5 یکشنبه 96/04/25 17:30
14 چهارشنبه 96/04/28 18:45
3 شنبه 96/04/31 18:00
4 شنبه 96/04/31 19:00
10 یکشنبه 96/05/01 15:45
18 یکشنبه 96/05/01 17:00
16 یکشنبه 96/05/01 18:00

دانلود

برنامه میان ترم تابستان 96(برادران.xlsx