برنامه پایان ترم تابستان 1396(برادران)

برنامه پایان ترم تابستان 1396(برادران)

تاریخ درج: 1396/05/21 تعداد بازدید: 1015
برنامه پایان ترم تابستان 1396(برادران)
سطح روخوانی
مراکز روز تاریخ ساعت
3 چهارشنبه 96/06/01 9صبح
3 چهارشنبه 96/06/01 10صبح
3 چهارشنبه 96/06/01 16:00
3 چهارشنبه 96/06/01 16:30
5 پنجشنبه 96/06/09 16:00
5 پنجشنبه 96/06/09 17:30
14 شنبه 96/06/04 10صبح
14 شنبه 96/06/04 10:30صبح
13 چهارشنبه 96/06/01 18:00
13 چهارشنبه 96/06/01 18:30
4 شنبه 96/06/04 17:30
4 شنبه 96/06/04 18:30
16 یکشنبه 96/06/05 16:00
16 یکشنبه 96/06/05 18:00
16 چهارشنبه 96/06/01 10صبح
18 پنجشنبه 96/06/02 17:00
18 پنجشنبه 96/06/02 18:30
15 پنجشنبه 96/06/02 17:00
17 چهارشنبه 9606/08 17:00
17 چهارشنبه 96/06/08 17:30
10 چهارشنبه 96/06/08 9صبح
10 یکشنبه 96/06/05 16:00
10 یکشنبه 96/06/05 17:30
       
سطح روانخوانی مقدماتی
مراکز روز تاریخ ساعت
14 چهارشنبه 96/06/01 17:30
13 چهارشنبه 96/06/01/ 18:15
4 شنبه 96/06/05 18:15
10 یکشنبه 96/06/05 17:00
16 یکشنبه 96/06/05 16:30
5 پنجشنبه 96/06/02 18:30
18 پنجشنبه 96/06/02 17:00
15 یکشنبه 96/06/05 17:00
9 چهارشنبه 96/06/08 17:15
ماهان شنبه 96/06/04 16:00
       
سطح روانخوانی یک
مراکز روز تاریخ ساعت
14 چهارشنبه 96/06/01 17:30
10 چهارشنبه 96/06/01 9صبح
5 یکشنبه 96/06/05 17:00
5 پنجشنبه 96/06/02 18:30
16 یکشنبه 96/06/05 16:30
16 یکشنبه 96/06/05 18:45
18 پنجشنبه 96/06/02 16:45
15 یکشنبه 96/06/05 18:30
ماهان شنبه 96/06/04 16:00
17 چهارشنبه 96/06/08 17:15
سطح روانخوانی 2
       
مراکز روز تاریخ ساعت
3 شنبه 96/06/04 ساعت کلاس
5 پنجشنبه 96/06/02 ساعت کلاس
10 پنجشنبه 96/06/02 ساعت کلاس
14 شنبه 96/06/04 ساعت کلاس
15 یکشنبه 96/06/05 ساعت کلاس
16 پنجشنبه 96/06/02 ساعت کلاس
17 چهارشنبه 96/06/01 ساعت کلاس
18 یکشنبه 96/06/05 ساعت کلاس
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
3 چهارشنبه 96/06/01 18:00
10 چهارشنبه 96/06/01 10صبح
15 چهارشنبه 96/06/01 17:00
17 چهارشنبه 96/06/01 18:30
5 پنجشنبه 96/06/02 16:00
10 پنجشنبه 96/06/02 17:45
14 شنبه 96/06/04 18:45
14 شنبه 96/06/04 10:15
4 شنبه 96/06/04 17:00
16 یکشنبه 96/06/05 16:00
18 یکشنبه 96/06/05 18:30
       
 
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
5 پنجشنبه 96/06/02 16:00
14 چهارشنبه 96/06/01 17:30
13 شنبه 96/06/04 18:00
4 شنبه 96/06/04 17:00
16 یکشنبه 96/06/05 17:30
18 یکشنبه 96/06/05 18:30(هردوکلاس)
15 یکشنبه 96/06/05 16:00
17 شنبه 96/06/04 18:30
10 چهارشنبه 96/06/08 10:15
10 پنجشنبه 96/06/02 05:30
15 پنجشنبه 96/06/02 16:00
15 پنجشنبه 96/06/02 18:15
 
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
10 پنجشنبه 96/06/02 18:30
5 پنجشنبه 96/06/02 15:30
14 شنبه 96/06/04 18:45
3 شنبه 96/06/04 17:45
16 یکشنبه 96/06/05 17:45
18 یکشنبه 96/06/05 16:45
15 یکشنبه 96/06/05 15:45
 
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
3 چهارشنبه 96/06/01 18:00
4 چهارشنبه 96/06/01 19:00
15 پنجشنبه 96/06/02 15:45
16 پنجشنبه 96/06/02 18:30
14 شنبه 96/06/04 18:45
10 یکشنبه 96/06/05 15:45
18 یکشنبه 96/06/05 17:00
5 یکشنبه 96/06/05 18:00

دانلود

برنامه پایان ترم تابستان 1396برادران.xlsx
برنامه پایان ترم تابستان 1396برادران.xlsx
برنامه پایان ترم تابستان 1396برادران.xlsx