برنامه پایان ترم تابستان 1396(خواهران)

برنامه پایان ترم تابستان 1396(خواهران)

تاریخ درج: 1396/05/21 تعداد بازدید: 950
برنامه پایان ترم تابستان 96(مراکز خواهران)
    سطح  روخوانی
مراکز روز  تاریخ ساعت
8 چهارشنبه 96/06/01 9صبح
14 چهارشنبه 96/06/01 14:00
5 چهارشنبه 96/06/01 16:45
17 پنجشنبه 96/06/02 9صبح
13 شنبه 96/06/04 8صبح
15 شنبه 96/06/04 15:00
10 شنبه 96/06/04 17:00
18 شنبه 96/06/04 18:30
3 یکشنبه 96/06/05 16:00
16 دوشنبه 96/06/06 15:00
4 سه شنبه  96/06/07 16:00
12 چهارشنبه 96/06/08 15:00
       
سطح روانخوانی مقدماتی
مراکز روز تاریخ ساعت
15 چهارشنبه 96/06/08 15:00
10 شنبه 96/06/04 16:00
12 چهارشنبه 96/06/08 15:00
3 پنجشنبه 96/06/02 10صبح
18 شنبه 96/06/04 16:00
5 چهارشنبه 96/06/01 15:30
14 چهارشنبه 96/06/01 16:00
ماهان یکشنبه 96/06/05 18:00
جوپار شنبه 96/06/04 8:30صبح
       
 
سطح روانخوانی 1 (پیشرفته)
مراکز روز تاریخ ساعت
16 چهارشنبه 96/06/01 16:45
13 شنبه 96/06/04 16:00
8 چهارشنبه 96/06/01 17:00
18 شنبه 96/06/04 16:00
5 چهارشنبه 96/06/01 17:00
14 چهارشنبه 96/06/01 16:00
ماهان یکشنبه 96/06/05 17:00
جوپار شنبه 96/06/04 8:30صبح
 
سطح روانخوانی 2
مراکز روز تاریخ ساعت
       
سطح روانخوانی 3
مراکز روز تاریخ ساعت
4 پنجشنبه 96/06/02 ساعت کلاس
8 شنبه 96/06/04 ساعت کلاس
13 چهارشنبه 96/06/01 ساعت کلاس
15 شنبه 96/06/04 ساعت کلاس
16 پنجشنبه 96/06/02 ساعت کلاس
12 یکشنبه 96/06/05 ساعت کلاس
جوپار چهارشنبه 96/06/01 ساعت کلاس
14 شنبه 96/06/04 ساعت کلاس
17 پنجشنبه 96/06/02 ساعت کلاس
18 چهارشنبه 96/06/01 ساعت کلاس
       
 
سطح ترتیل 1
مراکز روز تاریخ ساعت
8 شنبه 96/06/04 16:45
13 شنبه 96/06/04 16:00
5 چهارشنبه 96/06/01 17:00
16 چهارشنبه 96/06/01 16:00
16 چهارشنبه 96/06/01 17:00
15 چهارشنبه 96/06/01 16:00
14 یکشنبه 96/06/05 9صبح
3 یکشنبه 96/06/05 16:30
جوپار      
 
سطح ترتیل 2
مراکز روز تاریخ ساعت
17 یکشنبه 96/06/05 17:00
13 چهارشنبه 96/06/08 9:00صبح
16 چهارشنبه 96/06/08 18:00
12 یکشنبه 96/06/05 17:00
5 چهارشنبه 96/06/08 15:30
8 چهارشنبه 96/06/08 18:00
18 چهارشنبه 96/06/08 16:30
       
       
سطح  تجوید 1
مراکز روز تاریخ ساعت
10 شنبه 96/06/04 17:00
5 شنبه 96/06/04 10صبح
16 شنبه 96/06/04 18:00
14 شنبه 96/06/04 16:45
4 سه شنبه 96/06/07 16:00
 
سطح  تجوید 2
مراکز روز تاریخ ساعت
16 شنبه 96/06/04 15:00
13 چهارشنبه 96/06/01 9 صبح
18 چهارشنبه 96/06/01 17:00
14 چهارشنبه 96/06/08 15:00
5 شنبه 96/06/04 16:00
8 شنبه 96/06/04 15:00
4 یکشنبه 96/06/05 10صبح
       
 
سطح  کل قرآن
مراکز روز تاریخ ساعت
16 شنبه 96/06/04 15:00
13 چهارشنبه 96/06/01 9 صبح
18 چهارشنبه 96/06/01 17:00
14 چهارشنبه 96/06/08 15:00
5 شنبه 96/06/04 16:00
8 شنبه 96/06/04 15:00
4 یکشنبه 96/06/05 10صبح

دانلود

برنامه پایان ترم تابستان96خواهران.xlsx